Ubuntu

Er is maar één land: de aarde
Er is maar één volk: de mensheid
Er is maar één geloof: de liefde

Floor Wibaut


De grondgedachte van Ubuntu is dat mensen alleen kunnen functioneren als ze deel uitmaken van een groter geheel. Verschillen tussen mensen worden als verrijking gezien. Menselijkheid, wederzijds vertrouwen en gemeenschappelijke kracht zijn essentiële elementen van deze Afrikaanse manier van leven en werken. 


Binnen de Afrikaanse levenshouding Ubuntu vormt verbindend leiderschap een belangrijke sleutel. Het gezag van de leider is gebaseerd op de waardering die hij van de leden van de gemeenschap krijgt. Een leider kan alleen maar leiden als hij gevolgd wordt. Dat kan als de leider in staat is het welbevinden van de gemeenschap centraal te stellen boven het persoonlijke succes. Dit geldt niet alleen voor waarden als veiligheid, een dak boven je hoofd, eten, drinken etc maar ook voor morele waarden zoals respect, eerlijkheid en delen.